Hovedinnhold
Gå til hjemmesiden
Tak Majorstuen skole

Antikvarisk arbeid

Hva er antikvarisk arbeid?

Antikvarisk arbeid omfatter rehabilitering, istandsetting og konservering av eiendommer og bygninger med kulturhistorisk verdi, der en rekke av disse eiendommene er vernet gjennom plan- og bygningsloven, fredet etter kulturminneloven eller har en plassering ved eller oppå automatisk fredete kulturminner.

Omkring i Norge står det bygninger fra 1100-tallet frem til i dag, som alle er med på å fortelle vår felles historie. Moderne Byggfornyelse AS innehar en solid kompetanse innen arbeid med verneverdig bebyggelse, og kan bistå med å gjøre ditt neste prosjekt vellykket.

Ved å benytte Riksantikvarens kulturminnesøk kan du finne informasjon om kulturminner i Norge. I tillegg har mange kommuner i Norge egne lister, som Oslo kommunes "Gule Liste". Ved å benytte kommunens digitale kartdatabase, eller ved å ta direkte kontakt med kommunen, vil de kunne svare på spørsmål om hvorvidt din eiendom er verneverdig. 

Hvis du ønsker hjelp med å få utført arbeid på et verneverdig bygg har Moderne Byggfornyelse AS en solid kompetanse innen arbeid på bevaringsverdige bygg, og kan bistå med å gjøre ditt prosjekt vellykket. 

Moderne Byggfornyelse har solid kompetanse innen arbeid på verneverdig eiendom og har sentral godkjenning for arbeid på bevaringsverdige byggverk.

Hvis du ønsker hjelp med å få utført arbeid på et verneverdig bygg kan vi bistå med å gjøre ditt prosjekt vellykket. 

Gjennom våre egne dyktige ansatte og våre solide samarbeidspartnere kan vi utføre alle typer arbeid, fra konservering av middelalderruiner til utskiftning av dører. 

Hvis du ønsker hjelp med å få utført arbeid på et verneverdig bygg har Moderne Byggfornyelse AS en solid kompetanse innen arbeid på bevaringsverdige bygg, og kan bistå med å gjøre ditt prosjekt vellykket. 

Fase 1 – Kartlegging: Vi søker å belyse alle utfordringer og muligheter for arbeidet. Vi vil bevisstgjøre alle involverte parter om kulturminnets verdier, og hvilke begrensninger dette medfører. Vi vil kartlegge hvilken type kulturminne, hvilken kunnskapsverdi som ligger i kulturminnet, hvilken juridisk status kulturminnet har, hvilken bruksverdi og opplevelsesverdi kulturminnet har, og hva som er det overordnede målet med arbeidet.

Fase 2 – Diskusjon og forslag: Vi vil arbeide målrettet for å vurdere alle innspill og hensyn før vi velger fremgangsmåte og igangsetter arbeidet. Åpenhet og respekt, blant annet gjennom tverrfaglig diskusjon er avgjørende for et godt resultat alle berørte parter kan være fornøyd med. Dette vil kunne forenkle videre samspill med offentlige myndigheter. Det er viktig at de valgte løsningene følger gjeldende antikvariske prinsipper. Helhet, tilføyelse, berikende, brukbarhet og funksjonalitet, tilpasning, estetikk og bærekraft må alle tas med i vurderingen. I tillegg er det viktig å ivareta prinsippet om at dersom vi gjør en større inngripen i et kulturminne burde tiltaket være fullstendig reversibelt.

Fase 3 – Søknad: Alt tidligere arbeid tilrettelegger for en nøyaktig og kortfattet søknad. Vår søknad beskriver helheten i prosjektet, redegjørelser for eventuelle dispensasjoner og valg av våre løsninger. Vi har et ønske om å kunne gjennomgå søknadsprosessen uten at det hersker noen tvil fra myndighetene om fremgangsmåte og innhold. Dette sikrer en effektiv overgang til fase 4

Fase 4 – Gjennomføring: Det er grunnleggende at utførende innehar en forståelse for hva som inngår i det planlagte arbeidet. Dersom utførende mangler kompetanse og forståelse kan arbeidene medføre varige tap av kulturverdi. Vi velger av den grunn å beskrive en typisk restaurering av et vindu. Gamle vinduer er ofte av særlig høy kvalitet, bygget av emner av kjerneved. Kjerneved har en «naturlig impregnering» bestående av harpikssyrer og fenolske forbindelser. I tillegg har kjerneved en «tettet» porestruktur, som hindrer vanninntrengning og kapillærsugeeffekt i virket. Det er av den grunn viktig å håndtere gamle vinduer med respekt. Når vi begynner gjennomføringen av arbeidet ved et vindu som skal bevares dokumenterer vi alle de estetiske kvalitetene med beskrivelser og bilder. Deretter begynner vår tømrer demontering av gerikter, eventuelle gardinbrett og andre detaljer som skal gjenskapes. Trevirke som er montert inne i bygninger vil etter noen års uttørking årlig variere mellom 6-12% RF. Dette påvirker fleksibiliteten til trevirket, i tillegg til at år med svingende temperatur og fukt kan gjøre trevirket «sprøere». Under demonteringen arbeider vi på materialenes premisser. Når selve vinduet er klart for å tas ut av veggen, vil vi typisk kunne benytte en metallsag til å kutte innfestning mot reisverk/stenderverk (eller mur, avhengig av byggets oppbygning). Vinduet vil så forsiktig løftes ut, før det pakkes forsvarlig inn og sendes til vår snekker for restaurering. I mellomtiden vil vi tette igjen åpningen, slik at SHA  ivaretas. Under restaurering vil det benyttes materialer av tilsvarende kvalitet, som bearbeides og behandles på samme måte som originalen. Dette arbeidet følger antikvariske prinsipper. Når vinduet returnerer til byggeplass, vil de remonteres på en forsvarlig måte. Vi vil da alltid vurdere «moderne innfestning» imot den originale i henhold til de antikvariske prinsippene. Deretter remonteres gerikter, dersom de er i tilstrekkelig god stand. Vi spesialhøvler panel, gerikter og annet trevirke der det er behov. Deretter vil overflatebehandling følge samme metode som originalt. Hele prosessen vil bli kvalitetssikret og dokumentert med sjekklister og bildedokumentasjon tilhørende det aktuelle arbeidet.

Fase 5 – Evaluering: Vår avsluttende fase har som mål å sikre at kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom prosjektet vil kunne benyttes ved senere prosjekter. Vi evaluerer derfor prosessens effektivitet, gjennomføring og resultat systematisk

Prosjekter

Start Bank Direktoratet for byggekvalitet BVN NHO Miljøfyrtårn